0
منبع آموزشیVB.net,منبع آموزشی متغیرهای برنامه نویسی,متغیر چیست؟