0

عملگر ها و کاربرد آن ها در VB.net-درس ۱۲

دسته بندی :VB.net ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ منبع آموزشی 1835 مشاهده
VB.net, معرفی زبان برنامه نویسی VB.net,vb.net چیست؟ آموزش VB.net,اضافه کردن کنترل ها به فرم در زمان اجرا،

عملگر ها یک نماد(کاراکتر) است که به کامپایلر برای انجام دستکاری های خاص ریاضی یا منطقی کمک می کند. VB.Net انواع مختلفی از عملگر های رزرو شده را در خود دارد.

 در زیر میتوانید انواع عملگرهای پر کاربرد در VB.net را مشاهده کنید:

 • عملگر های ریاضی
 • عملگر های مقایسه
 • عملگر  های منطقی / بیتی
 • عملگر بیت شفت
 • عملگر های توزیع
 • عملگر های متفرقه

در این آموزش به توضیح و شرح رایج ترین عملگر های VB.net می پردازیم.

مطلب پیشنهادی :ساختار دستوری زبان VB.net

 

عملگرهای ریاضی

جدول زیر تمام عملگرهای محاسباتی پشتیبانی شده توسط VB.Net را  نشان می دهد.

فرض کنید متغیر A دارای مقدار ۲ و متغیر B دارای  مقدار ۷ باشد، سپس:

عملگر ها شرح عملگر مثال
توان

یک عملوند را به توان یکی دیگر افزایش می دهد.

B^A = ۴۹
جمع 

جهت جمع عملوندها استفاده می شود.

 B+A=9
 – تفریق

در تفریق عملوندها استفاده می شود.

AB= -5
 * ضرب

در ضرب عملوندها استفاده می شود.

A*B=14
تقسیم اعشاری

یک عملوندی را در دیگری تقسیم می کند و یک نتیجه اعشاری  را به دست می آورد.

 B / A = ۳.۵
تقسیم صحیح

یک عملوندی  را در دیگری تقسیم می کند و یک نتیجه صحیح را به دست می آورد.

 B \ A = 3
MOD  باقی مانده

باقی مانده تقسیم عملوندی در دیگری را بر میگرداند.

B MOD A =1

 

مثال:
مثال زیر در درک بهتر تمام عملگرهای محاسباتی موجود در VB.Net  کمک میکند:

Module operators
  Sub Main()
   Dim a As Integer = 21
   Dim b As Integer = 10
   Dim p As Integer = 2
   Dim c As Integer
   Dim d As Single
   c = a + b
   Console.WriteLine("Line 1 - Value of c is {0}", c)
   c = a - b
   Console.WriteLine("Line 2 - Value of c is {0}", c)
   c = a * b
   Console.WriteLine("Line 3 - Value of c is {0}", c)
   d = a / b
   Console.WriteLine("Line 4 - Value of d is {0}", d)
   c = a \ b
   Console.WriteLine("Line 5 - Value of c is {0}", c)
   c = a Mod b
   Console.WriteLine("Line 6 - Value of c is {0}", c)
   c = b ^ p
   Console.WriteLine("Line 7 - Value of c is {0}", c)
   Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

هنگامی که کد بالا کامپایل شده و اجرا می شود، نتیجه ی زیر را تولید می کند:

Line 1 - Value of c is 31
Line 2 - Value of c is 11
Line 3 - Value of c is 210
Line 4 - Value of d is 2.1
Line 5 - Value of c is 2
Line 6 - Value of c is 1
Line 7 - Value of c is 100

 

 

عملگرهای مقایسه

در زیر جدول تمام عملگرهای مقایسه که توسط VB.Net پشتیبانی می شود را مشاهده میکنید. فرض کنید متغیر A دارای مقدار ۱۰ و متغیر B دارای مقدار ۲۰ باشد.

عمـلگرها شرح مثال
 =  برابری عملوند ها را چک میکند.  A=B

FALSE بر میگردند.

<>  چک میکنید اگر مقادیر دو عملوند برابر یا نابرابر نباشند؛ اگر مقادیر برابر نباشند ، شرط درست می شود.  A<>B

TRUE  بر میگرداند.

< بررسی اینکه آیا مقدار عملوند چپ بیشتر از مقدار  سمت راست است؛ اگر بله، شرط درست می شود. (A > B)

FALSE بر میگرداند.

 چک کردن اینکه آیا مقدار عملوند چپ کمتر از مقدار سمت راست است؛ اگر بله، شرط درست می شود. (A < B)

TRUE  بر میگرداند.

=<  چک کردن اینکه  آیا مقدار عملوند چپ بیشتر یا برابر مقدار سمت راست باشد؛ اگر بله، شرط درست می شود. (A >= B)

FALSE بر میگرداند.

=>  چک کردن اینکه آیا مقدار عملوند چپ کمتر از مقدار  راست یا برابر آن است یا خیر؛ اگر بله، شرط درست می شود. (A <= B)

TRUE  بر میگرداند.

 

مثال:
مثال زیر در درک بهتر تمام عملگرهای مقایسه موجود در VB.Net  کمک میکند:

Module operators
  Sub Main()
   Dim a As Integer = 21
   Dim b As Integer = 10
   If (a = b) Then
     Console.WriteLine("Line 1 - a is equal to b")
   Else
     Console.WriteLine("Line 1 - a is not equal to b")
   End If
   If (a < b) Then
     Console.WriteLine("Line 2 - a is less than b")
   Else
     Console.WriteLine("Line 2 - a is not less than b")
   End If
   If (a > b) Then
     Console.WriteLine("Line 3 - a is greater than b")
   Else
     Console.WriteLine("Line 3 - a is not greater than b")
   End If
   ' Lets change value of a and b 
   a = 5
   b = 20
   If (a <= b) Then
     Console.WriteLine("Line 4 - a is either less than or equal to b")
   End If
   If (b >= a) Then
     Console.WriteLine("Line 5 - b is either greater than or equal to b")
   End If
   Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

 

هنگامی که کد بالا کامپایل شده و اجرا می شود، نتیجه ی زیر را تولید می کند:

Line 1 - a is not equal to b
Line 2 - a is not less than b
Line 3 - a is greater than b
Line 4 - a is either less than or equal to b
Line 5 - b is either greater than or equal to b

 

به غیر از موارد فوق، VB.Net سه عملـگر مقایسه  دیگری را دارا می باشد که در آموزش های آینده استفاده خواهیم کرد. با این حال، ما شرح مختصری از آن ها را در اینجا ارائه می دهیم.

 

عملـگر IS:  دو متغیر مرجع شیی را مقایسه می کند و تعیین می کند که آیا دو ارجاع شی به یک جسم مشابه بدون انجام مقایسه مقایسه می کنند. اگر object1 و object2 هر دو به نمونه دقیق همان شی اشاره دارند، نتیجه True است؛ در غیر این صورت، نتیجه اشتباه است

عملـگر IsNot:  این همچنین دو متغیر مرجع شی را مقایسه می کند و تعیین می کند که آیا دو ارجاع شی به اشیاء مختلف اشاره دارند. اگر object1 و object2 هر دو به نمونه دقیق همان شی اشاره دارند، نتیجه False است؛ در غیر این صورت، نتیجه درست است

عملـگر Like : دو رشته را مقایسه می کند.

 

 

مطلب پیشنهادی :  آشنایی با انواع داده های و نحوه استفاده از آنها در برنامه نویسی VB.net

 

عملگرهای منطقی / بیتی

جدول زیر تمام تمام عملگر های منطقی پشتیبانی شده توسط VB.Net را نشان می دهد.
فرض کنید متغیر A حاوی مقدار بولین True و متغیر B دارای مقدار بولین False  است:

عملگر شرح مثال
 AND  اگر هر دو عملوند درست باشند، شرط درست است.  (A And B)

=

False

 OR  اگر هر کدام از دو عملوندها  درست باشد، شرط درست می شود.  (A Or B)

=

True

NOT  برای تبدیل حالت منطقی جواب مورد استفاده  است. اگر یک شرط TRUE باشد، اپراتور Logical NOT آن را FALSEمی کند. و یا برعکس. (Not(A And

=

TRUE

 Xor اگر هر دو عبارت True یا هر دو عبارت false باشند، False را باز می گرداند. در غیر این صورت، آن را درست می کند. این اپراتور کوتاه مدت را انجام نمی دهد، همیشه هر دو عبارات را ارزیابی می کند و هیچ همگرایی کوتاه از این عملگر وجود ندارد . A Xor B = True
AndAlso  اگر شرط اول برقرار نباشه از بررسی مابقی شرط ها صرف نظر میکند. (A AndAlso B)

=

FALSE

 OrElse این در واقع همان عملگر OR منطقی است.

این تنها در داده Boolean کار می کند. این اتصال کوتاه  را انجام می دهد.

(A OrElse B)

=

TRUE

 IsFalse
IsTrue 

 

مثال زیر را برای درک تمامی  عملگر های  منطقی / بیتی (logical / bitwise) موجود در VB.Net امتحان کنید:

 

Module logicalOp

  Sub Main()
    Dim a As Boolean = True
    Dim b As Boolean = True
    Dim c As Integer = 5
    Dim d As Integer = 20
    'logical And, Or and Xor Checking
    If (a And b) Then
      Console.WriteLine("Line 1 - Condition is true")
    End If
    If (a Or b) Then
      Console.WriteLine("Line 2 - Condition is true")
    End If
    If (a Xor b) Then
      Console.WriteLine("Line 3 - Condition is true")
    End If
    'bitwise And, Or and Xor Checking
    If (c And d) Then
      Console.WriteLine("Line 4 - Condition is true")
    End If
    If (c Or d) Then
      Console.WriteLine("Line 5 - Condition is true")
    End If
    If (c Or d) Then
      Console.WriteLine("Line 6 - Condition is true")
    End If
    'Only logical operators
    If (a AndAlso b) Then
      Console.WriteLine("Line 7 - Condition is true")
    End If
    If (a OrElse b) Then
      Console.WriteLine("Line 8 - Condition is true")
    End If

    ' lets change the value of a and b 
    a = False
    b = True
    If (a And b) Then
      Console.WriteLine("Line 9 - Condition is true")
    Else
      Console.WriteLine("Line 9 - Condition is not true")
    End If
    If (Not (a And b)) Then
      Console.WriteLine("Line 10 - Condition is true")
    End If
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

 

هنگامی که کد بالا کامپایل شده و اجرا می شود، نتیجه ی زیر را تولید می کند:

Line 1 - Condition is true
Line 2 - Condition is true
Line 3 - Condition is true
Line 4 - Condition is true
Line 5 - Condition is true
Line 6 - Condition is true
Line 7 - Condition is true
Line 8 - Condition is true
Line 9 - Condition is not true
Line 10 - Condition is true

منبع آموزشی عملگر های برنامه نویسی,منبع آموزشی Vb.net,عملگر های VB.net,learn operators

 

مطلب پیشنهادی : انواع متغیر ها و کاربرد و نحوه ی استفاده آنها در برنامه نویسی

عملگر های تغییر بیت

ما قبلا در مورد عملگر های بیتی بحث کرده ایم.عملگر های تغییر بیت  عملیات تغییر در مقادیر باینری را انجام می دهند. قبل از شروع به آموزش به عملگر های تغییر بیت، لازم عملیات بیت را درک کنیم.

عملگر های  bitwise بر روی بیت ها عمل می کنند و عملیات را بصورت بیت بیت انجام می دهند. جداول حقیقی برای &، |، و ^ به شرح زیر است:

 

XOR) p ^ q) OR) p | q) AND) p & q) q P
۰  ۰  ۰  ۰ ۰
۱   ۱  ۰ ۱ ۰
 ۰  ۱ ۱  ۰ ۱
 ۱ ۱  ۰  ۱ ۱

 

فرض کنید اگر A = 60 و B = 13  پس  فرمت باینری آنها به شرح زیر است:

A = 0011 1100

B = 0000 1101

—————–

A&B = 0000 1100

A|B = 0011 1101

A^B = 0011 0001

~A  = ۱۱۰۰ ۰۰۱۱

 

در توضیحات بالا  دیدیم کهعملگرهای Bitwise  که توسط VB.Net پشتیبانی می شوند عبارتد از  AND,OR، Xor و Not.

Operators shift shift >> و << برای تغییر چپ و راست به ترتیب است.

 

 

به زودی تمامی آموزش ها بصورت پروژه محوری تکمیل خواهد شد.

 

در کانال تلگرام منبع آموزشی عضو شوید و جدیدترین پروژه های آموزشی را  رایگان دریافت کنید.

عضویت

 

 لطفا به این مقاله امتیاز دهید.
[yasr_visitor_votes size=”large”]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین عشوری
منبع آموزشی

اگر می خواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد، باور محال بودنش را عوض کن !

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: