درس هفتم: انواع داده ها و روش های تبدل نوع آن ها در VB.net

انواع داده ها به یک سیستم گسترده ای که برای تعریف متغیرها یا توابع انواع مختلف اشاره شده است، اشاره می کند. نوع متغیر تعیین می کند که چقدر فضا در حافظه ذخیره سازی اشغال شده است و به درک چگونگی ذخیره الگوی بیت ها اشاره میکند .

انواع داده موجود در VB.Net

VB.Net طیف گسترده ای از انواع داده ها را فراهم می کند. جدول زیر تمام انواع داده های موجود را نشان می دهد:

 

 

 نوع داده محدوده ذخیره سازیمقدار
 Boolean وابسته به پلت فرم پیاده سازی True or False
 Byte ۱ بایت ۰ تا ۲۵۵
 Char ۲ بایت ۰ تا ۶۵۵۳۵
 Date ۸ بایت از ۰۰:۰۰:۰۰ (نیمه شب)  ۱ ژانویه ۰۰۰۱

تا

۱۱:۵۹:۵۹ PM ۳۱ دسامبر ۹۹۹۹

 Decimal ۱۶ بایت۰ تا +/- ۷۹،۲۲۸،۱۶۲،۵۱۴،۲۶۴،۳۳۷،۵۹۳،۵۴۳،۹۵۰،۳۳۵ (+/- ۷٫۹ … E + 28) بدون نقطه اعشار؛ از طریق +/- ۷٫۹۲۲۸۱۶۲۵۱۴۲۶۴۳۳۷۵۹۳۵۴۳۹۵۰۳۳۵ با ۲۸ مکان به سمت راست دهدهی
 Double  ۸ بایتاز -۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۱۵۷۰E + 308  تا -۴٫۹۴۰۶۵۶۴۵۸۴۱۲۴۶۵۴۴E-324 برای مقادیر منفی

از ۴٫۹۴۰۶۵۶۴۵۸۴۱۲۴۶۵۴۴E-324 تا  ۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۱۵۷۰E + 308، برای مقدار مثبت

 Integer ۴ بایت از ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۸- تا ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۷
 Long ۸ بایتاز ۹,۲۲۳,۳۷۲,۰۳۶,۸۵۴,۷۷۵,۸۰۸ –

تا

۹,۲۲۳,۳۷۲,۰۳۶,۸۵۴,۷۷۵,۸۰۷

 Object۴ بایت در سیستم ۳۲ بیتی

۸ بایت در سیستم  ۶۴ بیتی

هر نوع  مقداری می تواند در متغیر نوع Object ذخیره شود.
 SByte۱ بایتاز  ۱۲۸-  تا  ۱۲۷
 Short۲ بایت از ۳۲,۷۶۸-  تا ۳۲,۷۶۷
Single ۴ بایت۳٫۴۰۲۸۲۳۵E + 38- تا -۱٫۴۰۱۲۹۸E-45 برای مقادیر منفی؛

۱٫۴۰۱۲۹۸E-45 تا ۳٫۴۰۲۸۲۳۵E + 38 برای مقادیر مثبت

String وابسته به پلت فرم پیاده سازی۰ تا تقریبا ۲ میلیارد کاراکتر
UInteger۴ بایت۰ تا  ۴,۲۹۴,۹۶۷,۲۹۵
ULong۸ بایت۰ تا  ۱۸,۴۴۶,۷۴۴,۰۷۳,۷۰۹,۵۵۱,۶۱۵
User-Definedوابسته به پلت فرم پیاده سازیهر عضو ساختاری  که دارای محدوده ی مقادیری باشد که توسط نوع داده ها تعیین می شود و مستقل از دامنه های دیگر اعضا است.
UShort ۲ بایت۰ تا ۶۵,۵۳۵

 

مثال

مثال زیر  استفاده از برخی از انواع داده ها را نشان می دهد :

 

 

هنگامی که کد بالا کامپایل شده و اجرا می شود، نتیجه ی زیر را تولید می کند:

 

 

توابع تبدیل نوع  داده ها در VB.Net

VB.Net توابع تبدیل نوع داده ها  زیر را فراهم می کند:

ردیفتوابع و شرح آن ها
 ۱(CBool(expression

عبارت را به نوع داده بولین (Boolean) تبدیل می کند.

۲(CByte(expression

عبارت را به نوع داده Byte تبدیل می کند.

 ۳(CChar(expression

عبارت به نوع داده Char را تبدیل می کند.

 ۴(CDate(expression

بیان را به نوع داده Date تبدیل می کند

۵(CDbl(expression

عبارت را به نوع داده Double تبدیل می کند.

 ۶(CDec(expression

عبارت را به نوع داده Decimal تبدیل می کند.

۷(CInt(expression

عبارت را به نوع داده Integer تبدیل می کند.

۸(CLng(expression

بیان را به نوع داده Long تبدیل می کند.

۹(CObj(expression

عبارت را به نوع Object تبدیل می کند.

 ۱۰(CSByte(expression

عبارت را به نوع داده SByte تبدیل می کند.

۱۱(CShort(expression

عبارت را به نوع داده Shortتبدیل می کند.

۱۲(CSng(expression

عبارت را به نوع داده Single تبدیل می کند.

۱۳(CStr(expression

عبارت را به نوع داده String تبدیل می کند.

۱۴(CUInt(expression

عبارت را به نوع داده UInt تبدیل می کند.

۱۵(CULng(expression

عبارت را به نوع داده  ULng  تبدیل می کند.

۱۶(CUShort(expression

عبارت را به نوع داده UShort تبدیل می کند.

 

مثال:
مثال زیر برخی از تبدیلات این توابع  را نشان می دهد :

 

 

هنگامی که کد بالا کامپایل شده و اجرا می شود، نتیجه ی زیر را تولید می کند:

 

 

 

لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

[تعداد: 2    میانگین: 5/5]

 

 

 

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب ووکامرس